דוגית Dugit
דוגית Dugit

דוגית Dugit

  • בן יהודה 250, תל אביב, ישראל
  • 036045034
  • No ratings found yet!
  • החנות סגורה

תנאים והתניות

* התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, אך התנאים המפורטים בו מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

כללי:

1. כל המבצע פעולה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאים המפורטים בתקנון ומקבל אותם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

2. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או השירותים שנרכשו לאחר ביצועו.


מכירת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:


1. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר היא גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

2. המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.

3. המחיר המוצג הוא מחיר אחיד ואינו משתנה מלקוח ללקוח.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ולהוסיף מוצרים ו/או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.


ביטול עסקה על-ידי מבצע הפעולה:


1. משתמש שרכש מוצרים , רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, באריזתו המקורית וללא פגם או בלאי בו. ביטול כאמור יעשה באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני וקשר טלפוני עם החברה.

2. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

א. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

ב. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

ג. לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה - יתבקש הרוכש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

5. במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה כאמור, רשאית החברה לגבות מן הרוכש דמי ביטול ודמי משלוח. דמי הביטול עבור מוצרים הנמצאים במלאי הינם 5% מסך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח ללקוח.

6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. אם סופק המוצר – יתבקש הרוכש להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר המוצר ולהודיע לחברה על כך.


ביטול עסקה על-ידי החברה:


1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

ד. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש.

ה. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

2. החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.


אספקת מוצרים:


1. אספקת המוצרים וזמן אספקתם יתבצעו בהתאם לתנאים המופיעים באתר.

2. זמן אספקת המוצרים כולל חישוב ימי עסקים בלבד, כלומר חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

3. משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה של החברה, גודל המוצר ויעד המשלוח.

4. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא מבצע הפעולה לא יחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר במקום ניהול עסקיה של החברה.

5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה. במקרה זה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

6. דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת.

7. דמי המשלוח כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.

8. מבצע הפעולה יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי ממקום ניהול עסקיה של החברה. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.


אחריות החברה:


1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

2. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

3. החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.


דין ושיפוט:


הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.