Ocean Devil
Ocean Devil

Ocean Devil

 • החשמונאים 96 ב, תל אביב, ישראל
 • 0547990189
 • No ratings found yet!

תנאים והתניות

OCEANDEVIL.COM T&C תנאים כללים


הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה של המשתמש לתנאים המפורטים בתקנון זה, ולכן מומלץ לקוראו בעיון.

* התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, אך התנאים המפורטים בו מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

כללי:

 1. האתר הוא אתר סחר אלקטרוני (להלן: "האתר"), אשר מנוהל ומופעל על ידי חברת  סמיט מדיה בע"מ שבבעלותה המותג oceandevil.com (להלן: "החברה").

 2. כל המבצע פעולה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאים המפורטים בתקנון האתר ומקבל אותם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

 3. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או השירותים שנרכשו לאחר ביצועו.


המידע המוצג באתר:

 1. המידע, התיאורים, התמונות והנתונים המוצגים באתר הם לצורך התרשמות בלבד, ומבוססים בעיקרם על מידע שמסופק מהיצרנים השונים.

 2. החברה משקיעה מאמצים בשמירה על עדכניות המידע באתר, אך אין בכך משום התחייבות לכך. על כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, לשלמות ולנכונות המידע המצוי באתר.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לתקן או לגרוע מהמידע המוצג באתר, ממבנה האתר ומתנאי הביקור והשימוש באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט תקין. החברה אינה נושאת באחריות לתוכן המוצג בקישורים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עימם, ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או מהסתמכות על המידע בשירותים המוצגים בקישורים. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללים בו לפי שיקול דעתה הבלעדי.


מכירת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:

 1. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר היא גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

 2. המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.

 3. המחיר המוצג הוא מחיר אחיד ואינו משתנה מלקוח ללקוח.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ולהוסיף מוצרים לאתר ו/או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.


רכישת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:

 1. רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל אדם אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומחזיק באמצעי תשלום שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או המבצע רכישה במזומן במשרדי החברה.

 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 3. בעת ביצוע רכישה יידרש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: ת"ז / ח"פ, שם פרטי ומשפחה ו/או שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש לרכוש מוצרים באתר במקרים הבאים:
  א. מסירה במכוון של פרטים שגויים.
  ב. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
  ג. במקרה שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 5. המחירים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים משלוח. אלא אם צוין אחרת, המוצרים יימסרו לאחר קבלת תשלום מלא, במקום ניהול עסקי החברה החשמונאים 96 ב,  תל אביב-יפו. במקרה בו יתבקש משלוח, מחיר המשלוח עשוי להשתנות בהתאם למוצר ולמרחק המשלוח. בכל הזמנה והזמנה תפרט החברה את עלויות המשלוח לגבי אותה הזמנה.

 6. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים ימצאו במלאי. במידה והמוצר המבוקש יתברר כחסר במלאי, תישלח על כך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את כרטיס האשראי ולחילופין רשאית החברה להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין רכישת המוצר או ציפייה לרכישה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

 7. תנאי מוקדם לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה. במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את ההתחייבות, תבוטל הרכישה והמוצר לא יסופק לרוכש.

 8. היה וההזמנה באתר אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת הרישום, אשר מהווה תנאי לקניית המוצר. לאחר ההזמנה, כרטיס האשראי יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

 9. אין כפל מבצעים והנחות (כולל הנחות נוספות של כרטיסי אשראי של כל מועדוני הלקוחות). לא ניתן לממש הנחה נוספת במידה והלקוח/ה הם חברי מועדון. ט.ל.ח.


ביטול עסקה על-ידי מבצע הפעולה:

 1. משתמש שרכש מוצרים באמצעות הטלפון או האתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, באריזתו המקורית וללא פגם או בלאי בו. ביטול כאמור יעשה באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני וקשר טלפוני עם החברה.

 2. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
  א. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
  ב. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
  ג. לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

 4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה - יתבקש הרוכש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

 5. במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה כאמור, רשאית החברה לגבות מן הרוכש דמי ביטול ודמי משלוח. דמי הביטול עבור מוצרים הנמצאים במלאי הינם 5% מסך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח ללקוח.

 6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. אם סופק המוצר – יתבקש הרוכש להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר המוצר ולהודיע לחברה על כך.

 7. במקרה והלקוח מעוניין לבצע החזר על מוצר שנימסר כמשלוח ואין כל האמור בסעיף 6, הלקוח ישא בעלות המשלוח ודמי ביטוח לחבילה.

 8. מוצר שיצא כמשלוח אך לא הגיע לבית העסק מכל סיבה שהיא לא יזוכה.

 9. משלוחים חוזרים יעברו בדיקת תקינות ושלמות מוצר. מוצר אשר יתגלה כי בוצע בוא שימוש או כולל פגם לא יזוכה.


ביטול עסקה על-ידי החברה:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.
  ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
  ד. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש.
  ה. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

 2. החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.


אספקת מוצרים:

 1. אספקת המוצרים וזמן אספקתם יתבצעו בהתאם לתנאים המופיעים באתר.

 2. זמן אספקת המוצרים כולל חישוב ימי עסקים בלבד, כלומר חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

 3. משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה של החברה, גודל המוצר ויעד המשלוח.

 4. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא מבצע הפעולה לא יחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר במקום ניהול עסקיה של החברה.

 5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה. במקרה זה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

 6. דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת.

 7. דמי המשלוח כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.

 8. מבצע הפעולה יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי ממקום ניהול עסקיה של החברה. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.


רישום באתר:

 1. בעת רכישת מוצרים באתר נדרש מבצע הפעולה להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

 2. במידה וההזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של הקונה, רשאית החברה לבטל את ההזמנה.

 3. על פי חוק, מבצע הפעולה אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום. עם זאת, ללא מסירת הפרטים לא ניתן לבצע את הרכישה והמוצר לא יסופק.


סודיות ופרטיות:

 1. החברה נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.

 2. החברה לא תמסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים בגין פעולות שביצע מבצע הפעולה באתר.

 3. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לה באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם מוסר המידע ולצרכים סטטיסטיים. כדי להשיג מטרות אלה, החברה עשויה לשתף ולמסור את המידע לסוכניה המורשים, למוסכי השירות המוסמכים על ידה, לחברות קשורות ולמפרסמיה.


אחריות החברה:

 1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

 2. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל

 3. איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.חברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.


קניין רוחני:

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה או מטעמה, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן של היצרנים השונים ו/או החברה לפי העניין בלבד.

 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק שהוא מהנ"ל, ללא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

 3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד, ואין בהם לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.


דין ושיפוט:

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.